We help the world growing since 1983

Kislota we aşgar göteriji guşak Poliester Webbing guşagy barada esasy bilim

Güýçli kislota esasly göteriji guşak (polipropilen göteriji guşak) himiýa pudagynda iň ýokary göteriji guraldyr.Polipropilen filamentiň dik ýüzü tekiz we kesiş tegelek.Uly artykmaçlygy ýeňil dokumasy, dykyzlygy 0,91g / cm3, ýagtylyk dykyzlygynyň görnüşleriniň umumy himiki süýümidir.Senagat filamenti dokma bilen ýarym taýýar lenta bir gezek dokalýar we göteriji guşak dürli önümçilik usullary bilen ýasalýar.

Umumy himiki maddalaryň gowy kislotasy we aşgar garşylyk häsiýetleri sebäpli, konsentrirlenen azot kislotasyndan başga-da, konsentrirlenen kaustik soda, ähli kislota we aşgar maddalaryna garşy durup biler.Şonuň üçin materiallary, gaplaýyş materiallaryny, örtük önümlerini, plastmassa önümlerini, maşyn gurallaryny, turbalary we turbalary poslama garşy we nemlendirijiden soň süzmek üçin amatlydyr.Şeýle-de bolsa, oňat kislota we aşgar garşylygy bar bolsa-da, onuň ýagtylyga garşylygy, ýylylyga garşylygy pes, garramak aňsat, ütüklemek däl.Şeýle-de bolsa, egirme prosesinde garramaga garşy serişdeleri goşmak arkaly garramaga garşy häsiýetler gowulaşyp biler.Mundan başga-da, polipropilen süýüminiň elektrik izolýasiýasy gowy.Teklipimiziň bir nokadyny öňe sürenimizden soň, kislota we aşgar göteriji guşak açyk howada uzak wagtlap işlemek maslahat berilmeýär.Size kömek edip biler diýip umyt edýärin.Poliester web guşagy

Götermek usulyna görä götermek enjamynyň bir görnüşi, agyr götermek we keseligine dik götermek agyr göterijiler iki görnüşe bölünýär.Gorizontal göteriji gysgyçlar hPoliester web guşagygötermegiň gorizontal paýlanyşynyň aýratynlyklaryndan peýdalanyň, ol işleýär, gorizontal göteriji açarlaryň açylmagy, asylan obýektiň üstüne gysylmagy, sökülmegi, ýerdäki agyr zat bolmaly, ýük ýok, ýaýradyjyny aýyryň.Götermek çyzgysy aşakdaky ýaly:

Öz-özüni gulplama enjamy, ygtybarly iş bilen dik asylan polat plastinkalar.Gysmak tizligi, ýokary iş netijeliligi.Ulanmak aňsat, tehniki hyzmat ýok.Poliester web guşagy

https://www.suoliwebbing.com/polyester-webbing-belt-for-car-seat-belt-product/

Polatdan ýasalan gaplar üçin seresaplyklar:

1. Polat plastinanyň agramyna we galyňlygyna görä degişli göteriji turbalary saýlaň.Tonnajdan artykmaç ýüklemek gadagandyr

2. Hakyky ulanylanda polat plastinka bilen ýeriň arasynda boşluk bolmaly we boşluk polat plastinkanyň düýbüniň galyňlygyndan birneme uly bolmaly.

3. Götermezden ozal polat plastinanyň gyrasynyň gysgyç korpusynyň aşagyndadygyny barlaň

4. Göterilende polat plastinka derejesini saklaň

5. Daşaýyş wagtynda polat plastinanyň çaknyşmagy we täsir etmegi düýbünden gadagan edilýär

6. Polat plitalary daşanyňyzda düýbünde durmaň ýa-da obýektiň üstünden geçmäň

7. Polat plitalardan başga zatlarda ulanmaň

8. highokary gatylygy bolan zatlar üçin ulanyp bolmaýar (asylýan zadyň gatylygy eňegiň gatylygyndan ýokary bolup bilmez)

9. Eger göteriji zatlar pos, ýag, boýag we beýleki keseki jisimler bilen ýapyşan bolsa, göteriji pyçaklary ulanmazdan ozal süpürilmelidir.

10. 150 ° -dan ýokary ýa-da -20 ° -dan ýokary göterip bolmaýar

11. Asmak we gurnamak işleri togtatmak we gurnamak üçin hünärli adamlar tarapyndan amala aşyrylýar

12. Ulanylmazdan ozal polat plastinalaryň pyçaklarynyň kadaly däldigini ýa-da kadaly işläp biljekdigini barlaň we barlanyňyzdan soň ulanyň


Iş wagty: 19-2022-nji sentýabr