We help the world growing since 1983

Dürli esasy bilimler bilen tekiz götermek Poliester Webbing guşak

Çeýe göteriji kemer bilen deňeşdirilende tekiz göteriji kemer birneme giňdir.Tekiz web örtügi, bir gezek PES ulanyp, dokma bilen dokalýar.Tekiz webiň giňligini we galyňlygyny soňky döwürde erkin üýtgedip bolmaz.Temperatureokary temperaturaly çap we boýag maşynyny sazlamak üçin tonnajyň giňligine görä reňkleriň bitewi tertibi boýunça lenta dokamak,Poliester web guşagyReňk temperaturasynyň gyzdyrylmagy üçin lentanyň dürli ini birmeňzeş däl, şol bir kemeriň içindäki şol bir enjamda reňk tapawudyna gönüden-göni täsir edýär.Lentanyň dürli tonnasy dürli reňkler bilen bellener, häzirki wagtda içerki gyrmyzy, ýaşyl, sary, çal, gyzyl, goňur, gök, mämişi, gara reňkleri görkezip biler.Tikinligiň soňky ädiminde dürli tonna bilen kemeri götermegiň tikin usuly başga, dürli önümçilik tehnologiýasy dartgynlylyk meselesine gönüden-göni täsir edýär.Poliester web guşagy

https://www.suoliwebbing.com/polyester-webbing-belt-for-car-seat-belt-product/

Çeýe göteriji kemer, täsin önümçilik tehnologiýasy bilen öndürilen we esasan iki bölekden ybarat bolan tegelek göteriji guşak diýlip hem atlandyrylýar: içki göteriji ýadro we daşky örtük.Highokary güýçli poliester senagat filamentinden (PES) ýasalýar.Içki rulman ýadrosy tegelek şekil döretmek üçin çäksiz aýlawlar bilen gurşalan.Poliester web guşagyDaşky örtük, PES tarapyndan rulman ýadrosyny bir gezek güýçsiz goramak üçin dokalýar, bu diňe güýçli täsir astynda tekizlener.Ordinaryönekeý göteriş kemeriniň täsiri netijesinde dörän zeper götermek işinde köp bolýar.Bu nukdaýnazardan çeýe göteriji kemeriň artykmaçlygy töwekgelçiligi pes derejä çenli peseldýär.Sapança çynlakaý zeper ýetensoň, daşky örtük zaýalanýar, bu bolsa sapançany mundan beýläk ulanyp bolmajakdygyny duýdurýar… Synagymyz we ýalňyş synaglarymyzdan alnan maglumatlar, daşarky zeper ýetmezden içerki zeperiň mümkin däldigini görkezdi we içerki rulman ýadrosy döwülse, korpus arkaly tapylar.


Iş wagty: 19-2022-nji sentýabr