We help the world growing since 1983

Howpsuzlyk kemeri web bilen üpjün ediji Taýýar çyzyklar üçin talaplar

Aýratynlyklar bilen ýokarlandyrmagyň ähli görnüşleri dürli amallar arkaly amala aşyrylýar, mysal üçin: polipropilen göteriji kemer, ak göteriji guşak, dürli klassifikasiýa laýyklykda lenta dokalan spesifikasiýalardan soň ýarym taýýar önümler, soňra bolsa dürli görnüşli kesişlere laýyklykda amala aşyrylýar. , şonda lentanyň uzynlygy nusga almak görnüşinde ölçelýän ýokary hilli barlag işgärleri bolar, sypdyrmak bir mil ýalydyr.Simpleönekeý ýaly görünýän prosesiň ýalňyş bolmagyna ýol berilmeýär.Güýçlendiriji kemeri bir tonna, iki tonna, üç tonna bölüp bolar,Howpsuzlyk kemeri web bilen üpjün edijibäş tonna, sekiz tonna we on tonna.Model 1 metrden 30 metre çenli ýasalyp bilner.Specificörite ululygy talaplara görä kesip bolýar.Kesmek kemeri götermegiň önümçilik prosesinde möhüm ädim diýip bileris.Giňligi we uzynlygy taýýar göteriji kemeriň aýratynlyklaryna we modellerine gönüden-göni täsir edýär.Howpsuzlyk kemeri web bilen üpjün ediji

https://www.woqfirepump.com/fire-fighting-truck-pump-jbq108-6-h-product/

Çig maly saýlamakdan başlap, kesişe çenli ökde taýýar ýokary göteriji guşak, deslapky işler gutarandan soň, tikmegiň galan ädimi ýönekeý, ýöne çylşyrymly bolup görünýär.Göteriji kemeriň gurluşy esasan iki bölekden durýar: tegelek göz (göteriji kemeriň iki gulagy) we göwre (halka gözüniň ortasyndaky galan guşak aýrylýar).Tegelek gözüň tikin usuly, inine görä 3 görnüşe bölünip bilner (1: 1, 1: 2, 2: 3).1: 1 halka gözüniň inini we taýýar göteriji kemeriň inini aňladýar.Dikişiň ähli önümçilik prosesinde, tikin sapaklarynyň dykyzlygyny we tikin hatarlarynyň sanyny barlamaly.Tekiz göteriji kemer, tikilen jikme-jikliklere gaty berk talaplary talap edýär, bu bolsa gutujynyň döwülmeginden soňky güýjüne gönüden-göni täsir edip biler.Tingük göteriji kemeriň önümçilik prosesinde tikin ussahanasy köp sanly ýokary hilli barlag işgärleri bolan bölüm bolup, ol hem berk bölek.

Öndürijileriň öňünde gutarnykly göteriji kemer peýda bolanda, näme tHowpsuzlyk kemeri web bilen üpjün edijiheý, ony nädip satmalydygyny däl-de, göteriji kemeriň berk önümçilik talaplaryna laýykdygyny ýa-da ulanyp boljakdygyny pikir ediň.Şeýle hem, taýýar slingiň soňky talaplary üçin göteriji kemer öndürijilerimiz.Senagat ýüpekiniň dürli toparlary tarapyndan öndürilen göteriji kemer önümçilik (ýer barlagy) tamamlanandan soň hil gözegçilik bölümi tarapyndan synagdan geçirilmelidir we önümiň hünär derejesi tassyklanandan soň zawoda eltilip bilner.Nusga almagyň umumy mukdary 200 gözleg 10.


Iş wagty: 20-2022-nji sentýabr