We help the world growing since 1983

Howpsuzlyk kemeri web bilen üpjün ediji Trailer kemeri näme

Söwda guşagy diýlip hem atlandyrylýan tirkeg kemeri, gyssagly ýagdaýda awtoulag dostlary bolar.Awtoulag çekmek kemeri döwülen, zeper ýeten ýa-da batan awtoulag ýa-da jip meselesini çözmegiň amatly usulydyr.Galvanizli çeňňegiň ýörite dizaýny, köp ulaglara has laýyk gelýär we deňeşdirmegi aňsatlaşdyrýar.Howpsuzlyk kemeri web bilen üpjün edijiAwtoulag kemeri esasan sintetiki süýümli web we galvanizli çeňňekden, adaty uzynlygy 4 metrden durýar.Ulag döwülip, ​​öňe sürülmeli bolanda, iki awtoulagda diňe çekiş guşagynyň iki çeňňegi bolmaly.Halas ediş ulagy onuň öňünde ylgasa, sintetiki süýümiň tekiz lentasy ulagy dessine täsir güýjüniň zeperinden goramak üçin uzalýar.Howpsuzlyk kemeri web bilen üpjün ediji

https://www.woqfirepump.com/fire-fighting-truck-pump-jbq108-6-h-product/

1. göteriji kemer daşarky güýç bilen göterilende, asyljak tonna bilen çeňňegi saýlaň.Haçan-da göteriji kemer halka gözi bilen çeňňekde togtadylanda, güýç nokadynyň çeňňegiň ortasynda bardygyny barlaň

2. Ulanyş kemeriniň ulanylmazyndan ozal standartdygyny barlaň.Gorag kemeriniň web bölegi dokma bilen bir gezek dokalýar we kiçijik kesme göteriji kemer üçin ölüm howplydyrHowpsuzlyk kemeri web bilen üpjün ediji

3. Ulanmagy aňsatlaşdyrmak üçin sapançany daňmaň ýa-da egmäň.Slingi ulanmagyň standartyna laýyklykda berk işlemeli we birikmek üçin dogry baglanyşyk obýektini saýlamaly

4. Götermek kemeri bilen götermegiň ähli prosesi, degişli kärleri bolan işgärler tarapyndan dolandyrylmaly we dolandyrylmaly.

5. Göterme guşagyny artykmaç ýüklemek düýbünden gadagan.Haçan-da göteriji kemer bellenilen ýük agramyna laýyklykda işlemese, göteriji kemeriň süýüm gurluşy çynlakaý zaýalanýar we sintetiki süýüm slinginiň ömri ep-esli azalýar we islendik wagt döwülip bilner.

Taýýar slingiň çig maly kesgitlenenden soň, sintetiki süýümi tekiz web bilen dokamak prosesi.Tekiz lenta dokalandan soň dokalýar, ähli maglumatlary öňünden dokamak.Dokamagyň dürli usullary taýýar göteriji kemeriň döwüji güýjüne gönüden-göni täsir edip biler.Simpleönekeý ýaly görünýän lenta nagşynyň özboluşly roly bar.Şonuň üçin önümçilik prosesinde dokma tehnologiýasy başga bir uly meseläni äsgermezlik edip bilmeris.


Iş wagty: 20-2022-nji sentýabr