We help the world growing since 1983

Sintetiki süýüm göteriji kemer Webbing Slings-i arassalamak üçin ulanylýarmy

Sintetiki süýüm göteriji guşak meselesini arassalaň, göteriji sling öndürijisi şeýle pikir berýär, ilkinji süýüm önümleri sarp edilýän slinge degişlidir,Web sahypalarytekiz götermek üçin daşky görnüşe zeper ýetmegi, kondol kemeriniň döwük talaplaryna ýetendigini aňladýar we kemeri götermek, lentadaky filamentlere täsir eder, daşky görnüşi uly däl ýaly görünse-de, ulanmak üçin göteriji kemer güýji täsir edýär, täsiriň derejesi hem arassalamak usuly we arassalaýyş wagty, şonuň üçin göteriji kemer mümkin boldugyça arassalanmazlyk üçinWeb sahypalary

Garyşyk tegelek göteriji kemeri sazlamazdan ozal, göteriji kemer öndürijisine garyşyk göteriji kemeriň spesifikasiýalaryny, modellerini we mukdaryny, şeýle hem gaplamanyň netijesinde ýüze çykýan transport ýitgileriniň öňüni almak üçin gaplamanyň materiallaryny we ululyklaryny üpjün etmeli. ýalňyşlyklar

https://www.suoliwebbing.com/towing-strap-product/

Polipropilen dartyjy bilen poliester birikdirijiniň arasyndaky tapawut daşky görnüşde aýdyň däl,Web sahypalaryemma awtoulag baglaýjy kemeriň ulanylyş güýji has aýdyňdyr, sebäbi poliester ýa-da polipropilen filament bilen dokalan lentanyň daşky görnüşini göz bilen görüp bolmaýar we ikisine gabat gelýän demir garnituralaryň daşky görnüşini görüp bolmaz. güýç ulanmak

Ak göteriji guşak polat turbalary daňmak we iş bilen götermek üçin ulanylyp bilner, ýöne ulanylyş prosesinde daňmak ýa-da götermek işine üns bermeli, kesgitlenen turba polat paneli bilen aragatnaşyk saklamazlyga üns bermeli, sebäbi polat çybyk sintetiki süýüm lentasynyň täsiri üçin ölüm howply, polat degirmen filamentleri tekiz göteriji kemerde stres göterilende, polipropilen filament gönüden-göni döwüler, netijede göteriji kemeriň döwülmegine sebäp bolýar, göteriji kemeriň başyndan ulanylýar ýitgiler we heläkçilikler sebäpli ýüze çykýan maglumatlaryň ýetmezçiliginden gaça durmak


Iş wagty: 16-2022-nji sentýabr