We help the world growing since 1983

PP Kompozit simli gaýyş gaplamak

Gysga düşündiriş:

HEMMESI-BIR KOMPOSIT KORD STRAPPING KIT öz içine alýar: 1 dýuým x 1312 fut birleşdirilen şnur gaýyş rulony, 1730 funt güýji, 8 dýuým x 8 dýuým ýadro ululygy;birleşdirilen şnur we howa çydamlylygy bilen has gowy tutmak üçin galvanizli örtükli 500 agyr agyrlyk 1 dýuým gaýyş simli paket;Sykmak, dartmak we kesmek üçin niýetlenen P-472 şnur berkitme dartyjy (gysgyçly aýak, birleşdirilen şnur bilen berkitmek üçin has gowy saklamak üçin dişleriň ýörite geometriýasy bar; täzeden dizaýn kesiji, şnur kemerini dartyşsyz hem kesmäge mümkinçilik berýär)
UV, çyglylyk we himiki garşylyk: UV, çyglylyk we kemeriň himiki garşylygy zerur bolanda polat zolak bilen uly çalyşma.Has ýeňil, götermek has aňsat, howpsuzlyk, tygşytly we ekologiýa taýdan arassa material.Mundan başga-da, şnuryň daşy tegmiller däl we şok siňdiriş kuwwaty sebäpli polat bilen deňeşdirip boljak arakesme güýçlerine eýe


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

KOMPOSITE VS DÖWRÜN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI: Kompozit şnur gaýyş dokalan şnurdan has berk we paletleriň aşagynda iýmitlenmek has aňsat.Poliester süýümlerinden ýasalan, berk berkligi bilen bar bolan iň güýçli metal däl gaýyş önümlerinden birini döredýär.MUL-SB çeýe palet gaýyş iýmitlendiriji bilen ulanmak üçin ajaýyp
I HIGH GOWY IŞLER STANSIYASY: Kompozit şnur baglamak toplumy ýokary sesli gaýyş işleri üçin zerur zatlary öz içine alýar.Paletleri saramak we köp sanly pudakda (giň ýükler, gaplanan aýna, turbalar, metal biletler, ingotlar, agaç, daş, çemçe, kerpiç, köpük bloklary we ş.m.) üpjün etmek üçin niýetlenendir.Ygtybarly we tygşytly çözgüt
ALhli zerurlyklaryňyz üçin GÖRNÜŞLERStandart - orta göwrümli eserler üçin köpugurly we elýeterli toplum.PRO - Teknika MUL gurallary bilen professional berkitme toplumy (Teknika premium öndüriji, 2010-njy ýylda satylan Teknika MUL gurallarynyň 75% -i henizem bazarda işleýär) ýokary göwrümli we intensiw gaýyş işleri üçin.Ultimate - kemeri dartýan, möhürleýän we kesýän 3-in-1 kombinasiýa guraly bilen kemer toplumy.Bu iň täsirli we wagt tygşytlaýjy çözgüt
IDL gaplamak hakda: Müşderiniň ähli zerurlyklaryna jogapkärçilikli we oýlanyşykly çemeleşmek biziň hyzmatymyzyň esasy ýörelgesidir.Müşderilerimize sarpa goýýarys we diňe gaplaýyş hünärmenlerimiz tarapyndan seresaplylyk bilen saýlanan we tassyklanan gaplama önümlerini hödürleýäris.Bu önümleri gaplamak we ýerine ýetirmekde hakykatdanam bu önümleri özümiz ulanýarys

Jikme-jiklikler Suratlar

Şahadatnama

şahadatnamasy

Zawod suratlary

ýüz

Haryt amaly

daswd

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler