We help the world growing since 1983

Poliester Hammok agaç gaýyşlary

Gysga düşündiriş:

Hammok asma ulgamy toplumy üçin agyr ýük gaýyşlary
Çalt + aňsat gurnama: “Foxelli Camping Hammock gaýyşlary” bilen çeňňek gurmak üçin 1 minutdanam az wagt gerek, çylşyrymly düwünler gerek däl.Iki XL Hammock gaýyşlarymyz, 20 futdan ýokary aralykdaky islendik labyr nokatlarynyň arasynda ygtybarly asma üpjün edýär.Olar agaç üçin amatly we postlara, uly gaýalara, üçek tekjelerine, gaýyk maskalaryna, duralgalara we başgalara ygtybarly birikdirip bilerler.Hammak agaç gaýyşlarymyz islendik agaç hamamy bilen ulanmak üçin 100% laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

Hammok asma ulgamy toplumy üçin agyr ýük gaýyşlary
Çalt + aňsat gurnama: “Foxelli Camping Hammock gaýyşlary” bilen çeňňek gurmak üçin 1 minutdanam az wagt gerek, çylşyrymly düwünler gerek däl.Iki XL Hammock gaýyşlarymyz, 20 futdan ýokary aralykdaky islendik labyr nokatlarynyň arasynda ygtybarly asma üpjün edýär.Olar agaç üçin amatly we postlara, uly gaýalara, üçek tekjelerine, gaýyk maskalaryna, duralgalara we başgalara ygtybarly birikdirip bilerler.Hammak agaç gaýyşlarymyz islendik agaç hamamy bilen ulanmak üçin 100% laýyk gelýär.
GYSGAÇA UZAK + DÜZGÜN: Hammok asma ulgamyna 20 fut uzynlykda birleşdirilen we jemi 40 sany berkitme aýlawy + jemi 2 sany agaç aýlaw aýlawy bar, bu bolsa hamamyň beýikligini sazlamaga we ajaýyp asma burçuna ýetmäge mümkinçilik berýär.Gaýyşlaryň goşmaça uzynlygy, hammany ýerleşdirmek üçin iň amatly ýer tapmak üçin mümkinçilikleriňizi artdyrýar.
HOWPSUZ we YNANMAK: SUOLI hamam asma toplumy bilen elmydama özüňizi howpsuz duýuň.Her gaýyş 1000 LBS (jemi 2000 LBS) saklaýar.Olar ýokary dykyzlykly, 100% uzalmaýan, agyr ýükli, üç gezek tikilen poliester web bilen gurlupdyr, bu bolsa hemişe bir beýiklikde galmagyňyzy üpjün edýär, ýere gaçmakdan gorkmaň.Gaýyşlar köp ýyllap ulanylmaga niýetlenendir, hiç hili alamat ýok.
ÇYKYRYJY we GÖRNÜŞLI: Çeňňek agajynyň asylýan gaýyşlar toplumyna 2 sany çeňňek gaýyş girýär we goşulan kiçijik sumka aňsatlyk bilen ýerleşdirilýär.Tutuş toplum ultramelewşe bolup, agramy bary-ýogy 0,66 LBS bolup, sumka, gezelenç, kempir we syýahat üçin ajaýyp bolýar.Hammak esbaplary we kempir esbaplary üçin hökmany zat.Bellik: karabinler goşulmaýar.
TÖWEKGELÇILIK MAKSATNAMASY: Amazonyň 30 günlük gaýdyp gelýän penjiresini ýitirmek barada alada etme.120 günlük hödürleýäris, bir ýyllyk kepillik bilen bilelikde berlen soraglar ýok.Haýsy sebäbe görä - halamaýan bolsaňyz, biz bu barada alada ederis.Ynam bilen satyn alyň!

Jikme-jiklikler Suratlar

jikme-jiklik (1)
jikme-jiklik (2)
jikme-jiklik (3)
jikme-jiklik (4)

Şahadatnama

şahadatnamasy

Zawod suratlary

ýüz

Haryt amaly

amaly

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler